Αξιολογήσεις των μαθημάτων που διδάσκω

Εδώ θα βρείτε αποτελέσματα αξιολόγησης μαθήματος, όπως τα έχουν συλλέξει φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα.

Οι εργασίες διατίθενται ανεπεξέργαστες, όπως ακριβώς μου κατατέθηκαν, είτε από φοιτητές, είτε από το γραφείο της ΜΟΔΙΠ. Καμία ευθύνη δε φέρω για πιθανά σφάλματα ή παραβλέψεις.

Καμία άδεια δεν εκχωρείτε για χρήση των εγγράφων, πέρα από την προσωπική σας ενημέρωση, χωρίς την άδειά μου και την άδεια των φοιτητών που εκτέλεσαν τη μελέτη.

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά (πρώην Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι)

Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων (πρώην Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙI)

Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι (πρώην Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙII)

Υπολογιστικά Οικονομικά (πρώην Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV)