Σύντομη περιγραφή του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Το διαδίκτυο και η χρήση του: ιστοσελίδες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή και λήψη πληροφοριών, βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο.

Ανάλυση δεδομένων με υπολογιστικά φύλλα. Γραφήματα και εφαρμογές από τα μαθηματικά και τη στατιστική : ακολουθίες, εξισώσεις, μήτρες, συστήματα, αριθμητικές εφαρμογές, πχ υπολογισμός ολοκληρώματος και παραγώγου. Γραφήματα και γραφικές παραστάσεις, θα εξετάσουμε σχεδόν όλους τους κύριους τύπους γραφημάτων (γραμμές, στήλες, πίτας, διασποράς, μετοχών, κα).

Μικρή εισαγωγή στο πρόγραμμα συμβολικών μαθηματικών και υπολογιστικής άλγεβρας Maxima. Εφαρμογές από τα οικονομικά: καμπύλες προσφοράς/ζήτησης, ισορροπία αγοράς, οριακό προϊόν, καμπύλες κόστους, βελτιστοποίηση συναρτήσεων κόστους και κέρδους, βελτιστοποίηση χρησιμότητας με περιορισμούς.

Μικρή εισαγωγή στη γλώσσα υπολογιστικής στατιστικής R. Εφαρμογές από τη στατιστική: περιγραφικά στατιστικά, τυχαίοι αριθμοί, συσχέτιση, συνδιακύμανση, κατανομές, έλεγχοι υποθέσεων.

Η διδασκαλία του μαθήματος ακολουθεί τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης: Θα πρέπει εκ των προτέρων να δείτε και διαβάσετε το περιεχόμενο των διαλέξεων (Διαλέξεις του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά) πριν έρθετε στο μάθημα. Μέσα στην τάξη ΔΕΝ γίνεται παράδοση μαθήματος. Λύνουμε απορίες και ασκήσεις και κυρίως παρακολουθούμε παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές. Ο βασικός μου ρόλος την ώρα του μαθήματος είναι αυτός του συντονιστή της συζήτησης και όχι του ομιλητή.