Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Το μάθημα είναι μια σύντομη αλλά περιεκτική εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα. Η έμφαση δίνεται κυρίως στο λογικό επίπεδο σχεδίασης και χειρισμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων και στη γλώσσα SQL. Γίνεται επίσης αναφορά σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και στο χειρισμό δεδομένων με τη γλώσσα R.

Πληροφορίες του μαθήματος (syllabus)

Διαλέξεις, ασκήσεις, εκπαιδευτικό υλικό

Διαγωνίσματα, τεστ και εξετάσεις

Βαθμολογίες και αξιολόγηση

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι