Ο κωδικός του μαθήματος στο MS teams

Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Το μάθημα είναι μια σύντομη αλλά περιεκτική εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα. Η έμφαση δίνεται κυρίως στο λογικό επίπεδο σχεδίασης και χειρισμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων και στη γλώσσα SQL. Γίνεται επίσης αναφορά σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και στο χειρισμό δεδομένων με τη γλώσσα R.

Ο κωδικός του μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών είναι ΟΙΚ207.

Πληροφορίες του μαθήματος (syllabus)

Διαλέξεις, ασκήσεις, εκπαιδευτικό υλικό

Διαγωνίσματα, τεστ και εξετάσεις

Βαθμολογίες και αξιολόγηση