Σύντομη περιγραφή του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Βάσεις δεδομένων και στατιστικές εφαρμογές.

Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Μοντέλα δεδομένων με έμφαση στο σχεσιακό. Εισαγωγή στη σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακό λογισμό. Εννοιολογικά μοντέλα: το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων.

Θεωρία εξαρτήσεων. Κανονικοποίηση σχήματος (1NF, 2NF, 3NF, BCNF). Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων.

Αναλυτική παρουσίαση της γλώσσας SQL.

Εξαγωγή δεδομένων από βάσεις δεδομένων και στατιστική ανάλυση. Έλεγχοι υποθέσεων, παλινδρόμηση, κύβοι OLAP.

Βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο. Εφαρμογές με MySQL/R.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα