Σύντομη περιγραφή του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Βάσεις δεδομένων και στατιστικές εφαρμογές.

Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.

Μοντέλα δεδομένων με έμφαση στο σχεσιακό. Εισαγωγή στη σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακό λογισμό. Εννοιολογικά μοντέλα: το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων.

Θεωρία εξαρτήσεων. Κανονικοποίηση σχήματος (1NF, 2NF, 3NF, BCNF). Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων.

Αναλυτική παρουσίαση της γλώσσας SQL.

Βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο.

Διαχείριση αρχείων δεδομένων με tidyverse/R.