Ο κωδικός του μαθήματος στο MS teams

SQL

Η SQL (structured query language) είναι η περισσότερο διαδεδομένη γλώσσα χειρισμού βάσεων δεδομένων.