Απαντήσεις ασκήσεων SQL με R/Rstudio

Είναι πολύ εύκολο να κάνετε τις ασκήσεις SQL (τουλάχιστον αυτές που ξεκινούν με SELECT ... FROM ...)

Φορτώστε τα απαραίτητα:

library(sqldf)
load("company1.rda")

Να ένα παράδειγμα:

sqldf("SELECT firstname, lastname 
   FROM employees 
   WHERE depid = 1")

Αν χρειαστεί αποθηκεύστε το αποτέλεσμα σε μια μεταβλητή

a1 <- sqldf("SELECT firstname, lastname 
      FROM employees 
      WHERE depid = 1")

Αντί της sqldf μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη dplyr

library(dplyr)
load("company1.rda")
Οπότε το παραπάνω παράδειγμα γίνεται:
employees %>% 
 filter(depid == 1) %>% 
 select(firstname, lastname)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.