Σύντομη περιγραφή του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι

Το μάθημα είναι συνδυασμός εισαγωγής στον προγραμματισμό Η/Υ και αριθμητικής ανάλυσης. Εισαγωγή στο προγραμμτισμό (C++/Octave/Matlab). Μεταβλητές και σταθερές, τύποι δεδομένων. Εκφράσεις και προτάσεις. Συναρτήσεις, κατηγορίες. Δομές ελέγχου και ροή προγράμματος. Δείκτες και αναφορές. Βασικά στοιχεία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, πρότυπα. Βασικοί αλγόριθμοι. Εισαγωγή στην αριθμητική ανάλυση. Επίλυση εξισώσων, συστημάτων και εύρεση ριζών. Αριθμητική ολοκλήρωση και παραγώγιση. Διαφορικές εξισώσεις. Αριστοποίηση συναρτήσεων. Το μάθημα δε χωρίζεται σε δύο μέρη: προγραμματισμός και αριθμητική ανάλυση καλύπτονται ενιαία. Έμφαση δίνεται στον προγραμματισμό εφαρμογών με βάση την αριθμητική ανάλυση και όχι στη μαθηματική απόδειξη.