Εγκατάσταση πακέτων στην R

Η βασική διανομή του R περιλαμβάνει πλήθος πακέτων (packages) και βιβλιοθηκών (libraries) οι οποίες γίνονται διαθέσιμες με την εντολή library(), πχ για το φόρτωμα της βιβλιοθήκης lmtest (διαγνωστικά τεστ γραμμικής παλινδρόμησης):

library(lmtest)
Αν κάποια βιβλιοθήκη λείπει από την τρέχουσα εγκατάσταση και είναι διαθέσιμη στο CRAN, τότε για την εγκατάστασή της δώστε την εντολή install.packages, πχ για την εγκατάσταση της βιβλιοθήκης υπολογισμού ροπών (σκέδαση, κύρτωση κτλ):
install.packages("moments")

Σε μερικές περιπτώσεις, η καλή λειτουργία μιας βιβλιοθήκης εξαρτάται από τα ήδη εγκατεστημένα πακέτα. Για το λόγο αυτό, καλύτερα να χρησιμοποιείτε την επιλογή dep=TRUE, έτσι ώστε να γίνεται πλήρη εγκατάσταση όλων των πιθανών εξαρτήσεων. Πχ για την εγκατάσταση της βιβλιοθήκης quantmod:

install.packages("quantmod", dep=TRUE)
Τέλος, αν δουλεύετε σε Ubuntu/Linux, προτιμήστε την εγκατάσταση ως διαχειριστής (root). Ανοίξτε το τερματικό και δώστε:
sudo R
> install.packages("quantmod", dep=TRUE)

Έλεγχος και εγκατάσταση

Οι βιβλιοθήκες και τα πακέτα της R είναι ήδη περισσότερα από 2500. Με τον καιρό γίνονται περισσότερα. Όπως περισσότερα γίνονται τα πακέτα που έχει κανείς εγκαταστήσει, αν όχι για να χρησιμοποιήσει, απλά για να δοκιμάσει.

Προσωπικά χρησιμοποιώ ένα μικρό πρόγραμμα της R (R script) για την εγκατάσταση πακέτων μετά από κάποιο στοιχειώδη έλεγχο μη προηγούμενης εγκατάστασής τους.

r <- getOption("repos")
r["CRAN"] <- "http://cran.cc.uoc.gr"
options (repos = r)

pkgInstall <- function (x)
{
  if ( x %in% rownames(installed.packages()) == TRUE )
  {
    cat (paste(x, "already installed\n\n"))
  }
  else
  {
    install.packages (x, dep=TRUE)
  }
}

pkgInstall ("Hmisc")
pkgInstall ("nortest")
pkgInstall ("AER")
pkgInstall ("timeSeries")
pkgInstall ("urca")
pkgInstall ("CircStats")
pkgInstall ("AMORE")
pkgInstall ("dynlm")
pkgInstall ("tsDyn")
pkgInstall ("frontier")
pkgInstall ("forecast")
pkgInstall ("quantmod")

Τροποποιήστε ή αλλάξτε το περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες σας. Κάθε φορά που εκτελείται το παραπάπω πρόγραμμα, πχ μετά από προσθήκη νέων πακέτων, γίνεται έλεγχος έτσι ώστε να μην γίνεται άσκοπη επανεγκατάσταση ήδη εγκατεστημένων πακέτων.

Ένας τέτοιο αρχείο/πρόγραμμα θα σας βοηθήσει επίσης όταν θα θέλετε να επαναφέρετε την R στο ίδιο σημείο μετά από νέα εγκατάσταση, πχ σε νέο Η/Υ.

Καλή διασκέδαση.