Προγραμματισμός Η/Υ και Αριθμητικές Μέθοδοι - Περιγραφή και απαιτήσεις

Το μάθημα προσφέρεται ως επιλογή στους φοιτητές του 4ου έτους. Μπορεί ωστόσο να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε, και από άλλα έτη.

Στο μάθημα διδάσκεται προγραμματισμός Η/Υ, τόσο με γλώσσα C++, όσο και σε άλλα περιβάλλοντα όπως Octave/Maxima/R κτλ.

Στο μάθημα δίνεται μια πρόοδος (στο εργαστήριο Η/Υ) για το 50% του βαθμού. Το υπόλοιπο 50% συμπληρώνεται από εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις. Δεν υπάρχουν εξετάσεις στο μάθημα.

Το πρώτο μισό του μαθήματος είναι τεχνικής φύσης, και θα πρέπει να μάθετε να γράφετε με άνεση απλά προγράμματα και να χειρίζεστε βασικές δυνατότητες μιας γλώσσας προγραμματισμού. Στο δεύτερο μισό θα μάθετε εφαρμογές αριθμητικής ανάλυσης και επίλυσης οικονομικών προβλημάτων με χρήση προγραμμάτων Η/Υ.

Ανάλογα με την έφεσή σας σε κάποιο κλάδο της οικονομικής επιστήμης (Μικρο, Μακρο, Οικονομετρία, παίγνια, κα) μπορείτε να επιλέξετε και κατεύθυνση της εργασίας σας. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε την εργασία με άλλο μάθημα.

Ένα μάθημα επιλογής στο τελευταίο έτος των σπουδών απαιτεί μια κάποια υπευθυνότητα από την πλευρά σας. Φροντίστε σας παρακαλώ να είστε συνεπής με τις τυπικές σας υποχρεώσεις.

Νέα ύλη του μαθήματος με βάση την R

  • Βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος R και Rstudio
  • Είσοδος και έξοδος δεδομένων, οι εντολές read.csv, read.table, readxl, fix, write.csv, save, etc
  • Βασικές δομές δεδομένων, διανύσματα, λίστες, και πλαίσια δεδομένων.
  • Εργασία με χρονολογικά δεδομένα, η εντολή ts.
  • Διαγραμματική απεικόνιση δεδομένων.
  • Προγραμματιστικές εργασίες με την R: βρόγχοι while και for, επιλογή με if, ifelse, etc.
  • Εργασία με πλαίσια δεδομένων και δισδιάστατους πίνακες: δημιουργία, είσοδος δεδομένων, επιλογή κατά στήλη, γραμμή, κτλ.
  • Βασικές οικονομετρικές εργασίες με την R: OLS, GLS, etc.
  • Συγγραφή επιστημονικών αναφορών με Latex.