Ύλη του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Παρακάτω δίνεται η ύλη που καλύπτουμε στο μάθημα. Σε πολλά θέματα (υπολογισμοί/γραφήματα, κ.λπ.) υπάρχει επικάλυψη. Μπορείτε να μάθετε ένα μόνο τρόπο για τις εξετάσεις, οποιοδήποτε θέλετε εσείς. Ενδεικτικά λοιπόν, από το βιβλίο Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Μεθόδους για τις Οικονομικές και Επιχειρησιακές Σπουδές , τα κεφάλαια 1-19, 24-27. Εξαιρείται δηλαδή το μέρος ΙΙΙ (Octave) του βιβλίου.

Οτιδήποτε λέγεται στο μάθημα, είτε από μένα, είτε από τις εργασίες/παρουσίες φοιτητών είναι μέρος της ύλης του μαθήματος. Θα χρειαστεί επίσης να κρατάτε αναλυτικό τετράδιο/ημερολόγιο στο μάθημα, για να έχετε πλήρη εικόνα της ύλης που καλύπτουμε στο μάθημα.

Οι ασκήσεις που εγώ παρουσιάζω στο μάθημα αναρτώνται πάντοτε στην ιστοσελίδα το μαθήματος.

Μάθετε να διαβάζετε και να χρησιμοποιείτε το κάθε βιβλίο σωστά: ανάγνωση, κριτική, εξάσκηση, σημείωση, κ.λπ. είναι αυτό που χρειάζεται. Όχι παπαγαλία.