Δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022

Εργασίες στο μάθημα Υπολογιστικά Οικονομικά

Το μάθημα έχει μορφή σεμιναρίων, δεν υπάρχουν κλασικού τύπου εξετάσεις. Στο τέλος αξιολογήστε με βάση την παρουσία σας στο μάθημα και (κυρίως) με βάση την εκπόνηση και παρουσίαση μιας εργασίας με πλούσιο υπολογιστικό περιεχόμενο. Παρακάτω δίνονται μερικές γενικές θεματικές περιοχές, αλλά έχετε τη σχετική ελευθερία να επιλέξετε το θέμα που σας ενδιαφέρει.

  1. Εργασίες που στηρίζονται ή διαπραγματεύονται προβλήματα βελτιστοποίσης μη γραμμικών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Μπορούν να στηριχτούν στο λογισμικό C++/PSO ή να αναπτυχθούν ντετερμινιστικά μοντέλα με το Maxima.
  2. Εργασίες που στηρίζονται στη θεμελίωση μεθόδων οικονομετρίας με το λογισμικό Octave/Matlab (αριθμητική ανάλυση και οικονομικές εφαρμογές)
  3. Εργασίες που στηρίζονται στη στατιστική ανάλυση, μοντελοποίηση, προσομοίωση στοχαστικών διαδικασιών χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος με τη γλώσσα R (Υπολογιστική στατιστική)
  4. Επίλυση σύνθετων προβλημάτων/μοντέλων γενικής ισορροπίας (Edgeworth box, κ.λπ.)
  5. Προγραμματισμός εφαρμογών διαδικτύου με χρήση βάσεων δεδομένων (SQL, PHP, R)
  6. Σύνθετη γραφική ανάλυση δεδομένων με χρήση R (Υπολογιστική στατιστική) και googleVis
  7. Προσομοίωση: χρονολογικές σειρές, εφοδιαστικές αλυσίδες, συμπεριφορά καταναλωτή, agent based simulation, κ.λπ.
  8. Προσομοίωση πολιτικής προτίμησης και συμπεριφοράς ψηφοφόρου, δείτε ένα σχετικό άρθρο: Simulating political attitudes and voting behavior. Το σχήμα 2, και οι εξισώσεις 2,3 είναι αρκετά ενδεικτικές, για το τι περίπου θα χρειαστεί να κάνετε.