Η ώρα είναι:

Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Βαθμολογία από εργασίες

Το μάθημα Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά δεν έχει τελικές εξετάσεις με το συνηθισμένο τρόπο.

Ο τελικός βαθμός σας υπολογίζεται ως εξής:

 1. 75% από εργασίες που κάνετε στο εργαστήριο Η/Υ. Υπάρχουν 5 τέτοιες εργασίες: Ασκήσεις για το εργαστήριο Η/Υ.
 2. 25% από εργασία που παρουσιάζετε στην τάξη. Υπάρχουν πολλές τέτοιες εργασίες και στηρίζονται στην ύλη του μαθήματος: Διαλέξεις του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά.

Σημείωση: Μόνο οι εργασίες με βαθμό τουλάχιστον 5 υπολογίζονται στον τελικό βαθμό.

Παράδειγμα βαθμολόγησης

Έστω κάποια/ος έχει πάρει τους παρακάτω βαθμούς:

x <- c(10, 3, 8, NA, 10, 10)
w <- c(0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.15, 0.25)

όπου x οι βαθμοί σε 5 ασκήσεις και 1 εργασία, NA σημαίνει δεν έχει κάνει καθόλου την άσκηση, οπότε δεν υπάρχει βαθμός, και w τα στατιστικά βάρη υπολογισμού της μέσης βαθμολογίας.

Επίσης, μόνοι οι βαθμοί άνω του 5 λαμβάνονται υπόψη:

x <- ifelse(x<5, NA, x)

Υπολογίζουμε το άθροισμα με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 0.5:

s <- sum(x*w, na.rm = TRUE)
round(s*2)/2

Επειδή λόγω πρόσθετης βαθμολογίας (bonus) είναι δυνατό να προκύψει βαθμός άνω του 10 εφαρμόζουμε:

min(10, round(s*2)/2)

και βρήκατε τον τελικό βαθμό σας.

Τελικές και επαναληπτικές εξετάσεις

Οι εξεταστικές περιόδους Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2020 λειτουργούν ως εξής:

 1. Θα πρέπει να έχετε περάσει τουλάχιστον μία εργαστηριακή άσκηση για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής.
 2. Η τελική εξέταση είναι ένα τεστ πολλαπλής επιλογής. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 9/10/2019.
 3. Οι βαθμοί των ασκήσεων και εργασιών δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την τελική εξέταση

Συνοδευτικά τεστ

Το μάθημα συνοδεύεται από τεστ πολλαπλής επιλογής και πολλαπλής απάντησης. ο βαθμός στα τεστ δεν μετράει στον τελικό βαθμό καθόλου. Το πλήθος των ερωτήσεων ποικίλει, δεν είναι σταθερό για όλα τα τεστ. Συνήθως είναι 5-6 ερωτήσεις. Θα πρέπει να κάνετε το τεστ μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα τεστ βαθμολογούνται ως εξής, ανάλογα με το πλήθος σωστών απαντήσεων ανά ερώτημα:

 • 0 -> -5 πόντοι
 • 1 -> 0 πόντοι
 • 2 -> 1 πόντος
 • 3 -> 6 πόντοι
 • 4 -> 11 πόντοι

Αν SumPoints είναι το άθροισμα των πόντων από τα N ερωτήματα, ο βαθμός σας είναι:

floor(SumPoints/N)

Κάθε τεστ μπορείτε να το κάνετε μέχρι και 3 φορές. Η συνολική βαθμολογία ωστόσο πολλαπλασιάζεται με το 0.86 (86%) κάθε φορά που το επαναλαμβάνεται.