Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά

Βαθμολογία από εργασίες

Το μάθημα Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά δεν έχει τελικές εξετάσεις με το συνηθισμένο τρόπο. Η αξιόλογη βασίζεται σε τεστ, ασκήσεις και εργασίες.

Ο τελικός βαθμός σας υπολογίζεται ως εξής:

 1. 50% (5 από τις 10 μονάδες) από ασκήσεις που κάνετε στο (εικονικό) εργαστήριο Η/Υ. Το τρέχον εξάμηνο θα κάνουμε 4 τέτοιες εργασίες: Ασκήσεις για το εργαστήριο Η/Υ. Λόγω της πανδημίας οι ασκήσεις αυτές γίνονται από το σπίτι.
 2. 50% (5 από τις 10 μονάδες) από τα τεστ πολλαπλής επιλογής Τεστ πολλαπλής επιλογής του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά. Κάθε τεστ μπορείτε να το κάνετε το πολύ 3 φορές. Μόνο η τελευταία βαθμολογία μετράει, αν επαναλάβετε ένα τεστ τότε η προηγούμενη βαθμολογία χάνεται. Υπάρχουν περισσότερα από 10 τεστ, αλλά μόνο τα 10 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μετράνε.
 3. Πρόσθετη βαθμολογία (bonus) από εργασίες που παρουσιάζετε στην τάξη. Οι εργασίες αυτές στηρίζονται στην ύλη του μαθήματος: Διαλέξεις του μαθήματος Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Οικονομικά. Η βαθμολογία τους μετράει προσθετικά, πέρα από τις 10 μονάδες.

Σημείωση: Μόνο οι εργασίες/ασκήσεις/τεστ κλπ με βαθμό τουλάχιστον 5 υπολογίζονται στον τελικό βαθμό.

Παράδειγμα βαθμολόγησης

Έστω κάποια/ος έχει πάρει τους παρακάτω βαθμούς:

n1 <- 4  # πλήθος ασκήσεων
n2 <- 10  # πλήθος τεστ
w1 <- 0.5 # στατιστικό βάρος ασκήσεων
w2 <- 0.5 # στατιστικό βάρος τεστ
w3 <- 0.1 # στατιστικό βάρος εργασιών με παρουσίαση

x <- c(10, 3, NA, 10)
y <- c(7, 8, 10, 9, 9, 10, 3, 7, 4, 10, 1, 9)
z <- c(15)

όπου x οι βαθμοί σε 4 ασκήσεις, NA σημαίνει δεν έχει κάνει καθόλου την άσκηση, οπότε δεν υπάρχει βαθμός, y οι βαθμοί που έχει πάρει στα τεστ πολλαπλής επιλογής και z οι βαθμοί στις εργασίες που παρουσιάστηκαν στην τάξη (εδώ 1 εργασία με βαθμό 15).

Επίσης, μόνοι οι βαθμοί άνω του 5 λαμβάνονται υπόψη:

x <- ifelse(x<5, NA, x)
y <- ifelse(y<5, NA, y)
z <- ifelse(z<5, NA, z)

Επίσης, από τα τεστ πολλαπλής επιλογής παίρνουμε μόνο τα 10 με την καλύτερη βαθμολογία:

y <- sort(y, decreasing = TRUE)
y <- head(10)

Υπολογίζουμε το άθροισμα με στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο πολλαπλάσιο του 0.5:

s1 <- sum(x, na.rm = TRUE) / n1
s2 <- sum(y, na.rm = TRUE) / n2
s3 <- sum(z, na.rm = TRUE)

s <- s1*w1 + s2*w2 + s1*w3
s <- round(s*2)/2

Επειδή λόγω πρόσθετης βαθμολογίας (bonus) είναι δυνατό να προκύψει βαθμός άνω του 10 εφαρμόζουμε:

s <- min(10, s)

και βρήκατε τον τελικό βαθμό σας.

Συνοδευτικά τεστ

Το μάθημα συνοδεύεται από τεστ πολλαπλής επιλογής και πολλαπλής απάντησης. ο βαθμός στα τεστ δεν μετράει στον τελικό βαθμό καθόλου. Το πλήθος των ερωτήσεων ποικίλει, δεν είναι σταθερό για όλα τα τεστ. Συνήθως είναι 5-6 ερωτήσεις. Θα πρέπει να κάνετε το τεστ μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα τεστ βαθμολογούνται ως εξής, ανάλογα με το πλήθος σωστών απαντήσεων ανά ερώτημα:

 • 0 -> -5 πόντοι
 • 1 -> 0 πόντοι
 • 2 -> 1 πόντος
 • 3 -> 6 πόντοι
 • 4 -> 11 πόντοι

Αν SumPoints είναι το άθροισμα των πόντων από τα N ερωτήματα, ο βαθμός σας είναι:

floor(SumPoints/N)

Κάθε τεστ μπορείτε να το κάνετε μέχρι και 3 φορές. Η συνολική βαθμολογία ωστόσο πολλαπλασιάζεται με το 0.86 (86%) κάθε φορά που το επαναλαμβάνεται.