Υπολογιστικά Οικονομικά (μεταπτυχιακό μάθημα)

Στο σύντομα μάθημα 6 εβδομάδων εξετάζουμε 3 από τα παρακάτω 4 θέματα (μετά από επιλογή):

  1. Ανάλυση στοχαστικών συσχετίσεων με copulas, ο συντελεστής συσχέτισης Kendall και οι εφαρμογές του.
  2. Υπολογιστική επίλυση εξισώσεων διαφορών και διαφορικών εξισώσεων με σκοπό τη μελέτη δυναμικών συστημάτων.
  3. Υπολογιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης, αναλυτικές, αριθμητικές και στοχαστικές μέθοδοι.
  4. Προσομοίωση πρακτόρων, agent-based simulation.

Στο μάθημα υπάρχουν 3 κύριες διαλέξεις και 3 κύκλοι επίλυσης πραγματικών προβλημάτων της βιβλιογραφίας.

Κάθε φοιτητής απαιτείται να παραδώσει 2 εργασίες εφαρμογής αντίστοιχης μεθοδολογίας, το αργότερο 2 εβδομάδες μετά τη λήξη του αντίστοιχου κύκλου.

Η αξιολόγηση συμπληρώνεται με ένα σύντομο τεστ 15-20 λεπτών στο εργαστήριο Η/Υ.

Ο μεγαλύτερος βαθμός από τις δύο εργασίες συνεισφέρει κατά 50% στην τελική βαθμολογία. Το υπόλοιπο 50% συμπληρώνεται ισόποσα από από την άλλη εργασία και το τεστ.

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα