Σύγκριση Δρέσδης και Αθηνών

Έχω δεχτεί από συναδέλφους (και μη) μεγάλη κριτική για την υιοθέτηση της πρότασης 9 από το κείμενο των Αζαριάδη, Ιωαννίδη και Πεισσαρίδη (Οκτώβριος 2010). Στο κείμενο αναφέρεται το εξής:

Πρόταση 9: Γιά περιόδο δύο ετών (2011-2013), αίρεται προσωρινά η αυτοδιαχείρηση των τριτοβαθμίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (όπως στην πρώην Ανατολική Γερμανία στην δεκαετία του 1990), και ανατίθενται σε επιτροπές διακεκριμένων πανεπιστημιακών, Ελλήνων και ξένων που αξιολογουν όλα τα μελη ΔΕΠ, το διοικητικού προσωπικού και τους σπουδαστές σύμφωνα με διεθνή κριτήρια. Πλεονάζον προσωπικό κάθε βαθμίδας απομακρύνεται σύμφωνα με την Πρόταση 5. Σπουδαστές που απορρίπτονται απομακρύνονται και προετοιμάζονται για την αγορά εργασίας. Μετά την πάροδο δύο ετών, τα ιδρύματα ανακτούν αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείρηση (όπως στην Μ. Βρετανία) με πλήρη εξουσία στην οικονομική διαχείρηση, πρόσληψη προσωπικού, καθορισμό αμοιβών και διδάκτρων και αριθμού εισερχομένων σπουδαστών.

Γιατί;

Το παρακάτω γράφημα δείχνει το πλήθος των δημοσιεύσεων των πολυτεχνείων Αθήνας (Μετσόβειο) και Δρέσδης (πρών Αν. Γερμανία) ανά έτος, για την περίοδο 1981-2010. Τα δεδομένα λήφθηκαν με σχετική αναζήτηση στο scopus.com. Αφορούν κάθε είδος δημοσίευσης (άρθρα, συνέδρια, κ.λπ.). Ασφαλώς τέτοιες μετρικές έχουν ελαττώματα, αλλά αν έχετε αντιρρήσεις για την επίδραση της αλλαγής (πρόταση 9) περιμένω τη δική σας τοποθέτηση.

Athens ns Dresden

Άσκηση, κάντε το γράφημα πρώτων διαφορών, και το ξανασυζητάμε.

library(tseries)

dresden <- c (
  78, 92, 69, 173, 184, 117, 161, 138, 135, 163, 
  170, 144, 150, 191, 336, 699, 824, 905, 868, 904,
  894, 976, 1194, 1543, 1691, 1899, 2196, 2358, 2470, 2699)
)

athens <- c (
  83, 70, 75, 125, 185, 199, 253, 244, 254, 226, 
  332, 292, 309, 379, 392, 581, 624, 624, 663, 707, 
  743, 798, 929, 1049, 1199, 1364, 1410, 1349, 1399, 1354  
)

dresden <- ts(dresden, start=1981)
athens  <- ts(athens, start=1981)
plot.ts(dresden, type="n", xlab="Year", ylab="# publications")
lines(dresden, col=2, lwd=3)
lines(athens, col=4, lwd=3)
grid()
legend('topleft', c("Dresden", "Athens"), col=c(2,4), lwd=3)