Ανάγνωση και επεξεργασία δεδομένων από το twitter

Παραδείγματα από το μάθημα 9/12/2021.

library(tidyverse)
library(rtweet)
library(igraph)

search_tweets("#rstats", n = 100, include_rts = FALSE)

# read my timeline
get_my_timeline(n = 100) %>% 
  filter(retweet_count > 25) %>% 
  select(status_id, screen_name, text, retweet_count) 

#read a twit:
browseURL("https://twitter.com/propublica/status/1469205161478430725")

get_trends("greece") %>% 
  arrange(desc(tweet_volume)) %>% 
  select(trend, tweet_volume, created_at)

search_tweets("#vipΜΕΘ", n = 100, include_rts = FALSE)
search_tweets("#Captain_Tsipras", n = 100, include_rts = FALSE)

# say something
post_tweet("
Hello there,
let's analyze #HumanRightsDay using #rstats and #rtweet.
This tweet comes directly from post_tweet for demostrational purposes in my clas
s.")

# search
tweets <- search_tweets("#HumanRightsDay", n = 1000, include_rts = FALSE)

# create network
network_data(tweets, "retweet, reply")
network_graph(tweets)
plot(network_graph(tweets))

# max favorited tweet
tweets %>% 
  select(status_id, screen_name, text,  favorite_count)  %>% 
  slice_max(favorite_count, n = 1)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.