Ανάγνωση δεδομένων από τη wikipedia


library(tidyverse)
library(htmltab)
library(ggdist)

y2021 <- htmltab("https://en.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_Billionaires", 3)
y2011 <- htmltab("https://en.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_Billionaires", 13)
y2001 <- htmltab("https://en.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_Billionaires", 23)

a01 <- tibble(Year = 2001, Age = as.numeric(y2001$Age))
a11 <- tibble(Year = 2011, Age = as.numeric(y2011$Age))
a21 <- tibble(Year = 2021, Age = as.numeric(y2021$Age))
billioners <- bind_rows(a01, a11, a21)

billioners %>% 
 ggplot(aes(x = Year, y = Age, fill = as.factor(Year), color = as.factor(Year))) +
 geom_jitter(color = "black", fill = "black", width = 1) +
 stat_eye(position = "dodge", alpha = 0.5) +
 scale_x_continuous(breaks = c(2001, 2011, 2021)) +
 labs(
  title = "Ηλικία των 10 πλουσιότερων του κόσμου",
  caption = "https://en.wikipedia.org/wiki/The_World%27s_Billionaires",
  fill = "") +
 theme_minimal(base_size = 16) +
 theme(legend.position = "none")   

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.