Πολλαπλή απεικόνιση δεδομένων της Eurostat

library(tidyverse)
library(eurostat)
library(geofacet)

sdg <- get_eurostat("sdg_07_40", time_format = "num")

sdg %>% 
 filter(geo %in% c('EL', 'DK', 'NL')) %>% 
 filter(nrg_bal == 'REN') %>% 
 ggplot(aes(x = time, y = values, color = geo)) +
 geom_line()

sdg %>% 
 #filter(geo %in% c('EL', 'DK', 'NL')) %>% 
 filter(nrg_bal == 'REN') %>% 
 ggplot(aes(x = time, y = values)) +
 geom_line() +
 facet_wrap(~geo)

eu28 <- eu_countries %>% 
 select(geo = code, country = name)


sdg %>% 
 inner_join(eu28, by = "geo") %>% 
 filter(nrg_bal == 'REN') %>% 
 ggplot(aes(x = time, y = values)) +
 geom_line() +
 facet_wrap(~country)


GEO <- "ES"

plot_geo_sdg <- function(GEO) {
plt <- sdg %>% 
 filter(geo == GEO) %>% 
 filter(nrg_bal == 'REN') %>% 
 ggplot(aes(x = time, y = values)) +
 geom_line(color = "navyblue") +
 labs(y = "REN") +
 theme_minimal()
ggsave(plt, filename = paste0(GEO, ".pdf"), width = 10, height = 8, units = "cm")
}

plot_geo_sdg("DK")

for (g in eu28$geo) {
 plot_geo_sdg(g)
}
 

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.