Ασκήσεις SQL: Τα πρώτα ερωτήματα SQL

Ερωτήσεις και ασκήσεις με βάση τη διάλεξη Τα πρώτα ερωτήματα SQL από το βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL Μια πρακτική Προσέγγιση (κεφάλαιο 7)

Δείτε την περιγραφή της βάσης company εδώ: SQL: Περιγραφή της βάσης company. Λεπτομέρειες χρήσης της βάσης company εδώ: Πως να κάνετε τα παραδείγματα του βιβλίου Βάσεις Δεδομένων και SQL μια πρακτική προσέγγιση.

company SQL

Ερωτήσεις

 1. Να βρεθεί το ονοματεπώνυμο και ο μισθός των υπαλλήλων του τμήματος 3.
 2. Να βρεθεί ο κωδικός του τμήματος στο οποίο εργάζεται ο υπάλληλος με κωδικό 109.
 3. Να βρεθεί το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου με κωδικό 109.
 4. Να βρεθεί ο μισθός του υπαλλήλου με κωδικό 435.
 5. Να βρεθεί το όνομα και ο μισθός των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν μετά την 1/2/2002.
 6. Να βρεθεί το όνομα και η ημερομηνία πρόσληψης των υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ή ίσο του 1800 €.
 7. Να βρεθούν οι υπάλληλοι με επώνυμο μετά το "Σταυρίδη".
 8. Να βρεθεί ο κωδικός και ο μισθός των υπαλλήλων του τμήματος 2 μετά από αύξηση 3% του μισθού.
 9. Να βρεθεί ο κωδικός και το όνομα των υπαλλήλων που αν πάρουν αύξηση 6% ο μισθός τους θα αυξηθεί περισσότερο από 75 €.
 10. Να βρεθεί ο κωδικός του τμήματος στο οποίο εργάζονται υπάλληλοι που αν πάρουν αύξηση 6% ο μισθός τους θα αυξηθεί περισσότερο από 75 €.
 11. Να βρεθεί η ημερομηνία πρόσληψης του υπαλλήλου με κωδικό 243.
 12. Να βρεθούν οι κωδικοί των υπαλλήλων που εργάζονται στο έργο με κωδικό 21.
 13. Να βρεθεί το όνομα του τμήματος που διευθύνεται από τον υπάλληλο με κωδικό 431.
 14. Να βρεθούν τα ονόματα και οι ημερομηνίες πρόσληψης των υπαλλήλων με μισθό κάτω του 1800 € με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το μισθό.
 15. Να βρεθεί ο κωδικός και η ημερομηνία πρόσληψης των υπαλλήλων του τμήματος 4 με φθίνουσα ταξινόμηση ως προς την ημερομηνία πρόσληψης.
 16. Να βρεθούν τα έργα με προϋπολογισμό άνω του 100000 € με αύξουσα ταξινόμηση ως προς την ημερομηνία έναρξης.
 17. Να βρεθεί η ποσοστιαία αύξηση του μισθού των υπαλλήλων μετά από αύξηση 100 € του μισθού τους.
 18. Να βρεθεί ο κωδικός και ο νέος προϋπολογισμός των έργων με έναρξη μετά την 1/1/2003 και αύξηση κατά 5% του προϋπολογισμού.
 19. Να βρεθούν όλες οι λεπτομέρειες των υπαλλήλων του τμήματος 2 με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το επώνυμο.
 20. Να βρεθεί ο κωδικός και η ημερομηνία λήξης όλων των έργων με προϋπολογισμό μέχρι και 50000 €.
 21. Να βρεθεί το όνομα και ο κωδικός τμήματος των υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο του 1200 € με αύξουσα ταξινόμηση ως προς επώνυμο και κωδικό τμήματος.

Απαντήσεις

Δείτε σχετικά με τον τρόπο αποστολής αποστολής ασκήσεων: Αποστολή απαντήσεων ασκήσεων SQL

Καλή εξάσκηση!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.