Ερωτήματα SQL με σύζευξη και ομαδοποίηση

Επανάληψη και λυμένα παραδείγματα σε αυτό το μάθημα. Στην ουσία πρόκειται για μερικά από τα λυμένα παραδείγματα του κεφ. 14 από το βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL Μια πρακτική Προσέγγιση

 SELECT ...
  FROM ... JOIN ...
  WHERE ...
GROUP BY ...
 HAVING ...
ORDER BY ...

Για παράδειγμα: Να βρεθεί ο κωδικός και ο τίτλος των έργων στα οποία απασχολούνται ακριβώς 3 υπάλληλοι του τμήματος 2.

 SELECT p.proid, p.title
  FROM (employees e INNER JOIN workson w
             ON e.empid = w.empid)
           INNER JOIN projects p
             ON p.proid = w.proid
  WHERE e.depid = 2
GROUP BY p.proid, p.title
 HAVING COUNT(*) = 3;

Δείτε επιπλέον ασκήσεις σχετικά με αυτό το μάθημα: Ασκήσεις SQL: Επανάληψη με ερωτήματα σύζευξης και ομαδοποίησης πινάκων

Βίντεο από τη διάλεξη

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.