Ισορροπία αγοράς με το πρόγραμμα Maxima

Στόχος της άσκησης είναι γίνει το γράφημα των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς και να βρεθεί η τιμή ισορροπίας (σημείο τομής).

Έστω λοιπόν ότι:

$$ \begin{align} p^D &= -3q + 5 \\ p^S &= 2q + 3 \end{align} $$

Η λύση του προβλήματος δίνεται από:

D(q) := -3*q+5;
S(q) := 2*q+3;
solve(D(q)=S(q), q);
D(%);
plot2d([S,D],[q,0,2],[y,0,8], [xlabel, "Ποσότητα"], [ylabel, "Τιμή"])

Ενώ η Ποσότητα ισορροπίας μπορεί να βρεθεί τόσο από τη συνάρτηση ζήτησης (όπως πριν), όπως και από τη συνάρτηση προσφοράς:

S(2/5);
Μπορούμε επίσης να γράψουμε :
sol : solve(D(q)-S(q)=0);
p0 : rhs(sol[1])

ώστε να πάρουμε να υπολογιστεί η Τιμή ισορροπίας από την καμπύλη ζήτησης, χωρίς να εισάγουμε απ' ευθείας την τιμή (2/5) της Ποσότητας.

Να δοκιμάσετε μόνοι σας τη λύση του προβλήματος, και να κάνετε όσες περισσότερες ασκήσεις μπορείτε.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.