Ολοκλήρωση με το Maxima

Ο υπολογισμός ολοκληρωμάτων με το Maxima γίνεται με την εντολή integrate. Για παράδειγμα, για τον υπολογισμό $$ \int x^2 dx$$, γράφουμε:

f(x) := x^2;
integrate(f(x), x); 

´Η πιο απλά:

integrate(x^2, x); 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε αναλυτικότερες οδηγίες και περισσότερα παραδείγματα.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.