Χρώματα και μορφοποίηση σε γράφημα με την R

Υπάρχει πολλές δυνατότητες μορφοποίησης των γραφημάτων στο R. Εδώ δείχνουμε μια απλή περίπτωση που η μορφοποίηση γίνεται απ' ευθείας στην εντολή plot.

y <- c(12,34,21,15,20)
x <- seq(1:length(y))
plot(x, y, type="b", main="Γράφημα 1", xlab="Θέση", 
   ylab="Ποσότητα", pch=18, cex=2, lwd=3, lty=3, 
   col="red", col.lab="orange", fg="blue")

173

 1. main = τίτλος του γραφήματος
 2. xlab, ylab = λεζάντα στους άξονες x,y
 3. pch = κωδικός για το σύμβολο σημείων (εδώ ρόμβος), δοκιμάστε και άλλους κωδικούς [0-25]
 4. cex = μέγεθος του σημείου (εδώ διπλάσιο του κανονικού)
 5. col = χρώμα της γραμμής
 6. col.lab = χρώμα της λεζάντας x,y
 7. fg = χρώμα των αξόνων

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.