Γράφημα με δύο σειρές δεδομένων στην R

Μπορούμε να παραστήσουμε γραφικά δύο σειρές δεδομένων ως εξής:

> y1 <- c(12,34,21,15,20)
> y2 <- c(10,30,18,19,22)
> x  <- c("ΔΕΥ", "ΤΡΙ", "ΤΕΤ", "ΠΕΜ", "ΠΑΡ");
> plot(y1, col="red", ylab="Ποσότητα", type="b", ylim=c(0,40), xaxt="n", xlab="Ημέρα")
> lines(y2, col="blue", type="b")
> axis(1, labels=x, at=c(1:5))

Σημειώσεις:

  1. Δίνουμε τις δύο σειρές δεδομένων ως y1,y2
  2. Αν οι ετικέτες στον άξονα x δεν είναι αριθμητικά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή axis
  3. Η δεύτερη σειρά δεδομένων, και πιθανά τρίτη κτλ, τοποθετείται με την επιλογή lines
  4. Θα χρειαστεί να "παίξετε" λίγο με τις διάφορες επιλογές και να αυξήσετε την αντίληψή της για το ρόλο της κάθε παραμέτρου

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.