Σχεδίαση βάσης - Φοιτητής δηλώνει μάθημα που ανήκει σε εξάμηνο

Δεδομένα:

  • Ένα πανεπιστημιακό τμήμα, έχει πρόγραμμα σπουδών σε εξάμηνα
  • Σε κάθε εξάμηνο υπάρχουν πολλά μαθήματα, αλλά κάθε μάθημα προσφέρεται σε ένα καθορισμένο εξάμηνο
  • Κάθε φοιτητής δηλώνει στην αρχή του εξαμήνου ποια μαθήματα θα παρακολουθήσει, του δικού ή μικρότερου εξαμήνου
  • Κανείς δεν μπορεί να παρακολουθεί μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου, πχ φοιτητής 2ου εξαμήνου δεν μπορεί να δηλώσει πως θα παρακολουθήσει μάθημα του 4ου εξαμήνου
  • Κάθε μάθημα μπορεί να το παρακολουθήσει οσοδήποτε μεγάλος αριθμός φοιτητών

Ζητούμενα:

  1. Να προτείνετε ένα μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων για τη σχεδίαση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
  2. Να προτείνετε ένα σχεσιακό μοντέλο για την υλοποίηση μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
  3. Να δώσετε τις εντολές SQL για τον ορισμό μιας τέτοιας βάσης δεδομένων
  4. Να δώσετε παραδείγματα INSERT, DELETE και UPDATE για κάθε περίπτωση: πχ εισαγωγή νέου φοιτητή, διαγραφή μαθήματος από το πρόγραμμα, διαγραφή φοιτητή από τη λίστα παρακολούθησης, αλλαγή του ονόματος σε μάθημα κτλ
  5. Να απαντήσετε με SQL σε ερωτήσεις όπως, ποιο μάθημα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, ή ποιοι φοιτητές δήλωσαν τουλάχιστον 3 μαθήματα του 5ου εξαμήνου χωρίς να δηλώσουν κανένα μάθημα του 1ου εξαμήνου

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.