Γράφημα με την R της συνάρτησης y=exp(x/(1+x^2))

Απλότητα και ομορφιά χαρακτηρίζουν τις γραφικές παραστάσεις μαθηματικών συναρτήσεων στο R.

Υπάρχει μια ομοιότητα με το Excel/OpenCalc, με την έννοια πως πρέπει πρώτα να κατασκευαστεί ο πίνακας τιμών (λίστα τιμών x,y), αλλά η αποτελεσματικότητα εδώ είναι προφανής.

Έστω το ζητούμενο είναι να κατασκευαστεί το γράφημα της συνάρτησης

$$ y = e^{{x}/{(1+x^2)}} $$

στο διάστημα [-10,10]. Αυτό που χρειάζεται είναι

x <- seq (-10, 10, by=0.01)
y <- exp (x/(1+x^2))
plot(x, y, type="l")

Η συνάρτηση seq δημιουργεί μια λίστα τιμών, εδώ από το -10 ως το 10 με βήμα αύξησης το 0.01.

Υπάρχει βέβαια πάντα η δυνατότητα για χρωματισμούς, η για τροποποίηση του τρόπου εμφάνισης, πχ:

x = seq (-10, 10, by=0.01)
y = exp (x/(1+x^2))
plot(x, y, type="l", ylim=c(0,2), col=2, lwd=2)

Ή, ακόμα περισσότερο, να προσθέσουμε μια οριζόντια γραμμή στο x=1, και να προσθέσουμε έξτρα σημεία (ticks) στους άξονες:

x = seq (-10, 10, by=0.01)
y = exp (x/(1+x^2))
plot(x, y, type="l", ylim=c(0,2), col=2, lwd=2)
abline(h=1, lty=2)
axis(1,seq(-10,10,1), labels=NA)
axis(2,seq(0,2,0.25), labels=NA)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.