Γράφημα με την R της συνάρτησης y=exp(x/(1+x^2))

Απλότητα και ομορφιά χαρακτηρίζουν τις γραφικές παραστάσεις μαθηματικών συναρτήσεων στο R.

Υπάρχει μια ομοιότητα με το Excel/OpenCalc, με την έννοια πως πρέπει πρώτα να κατασκευαστεί ο πίνακας τιμών (λίστα τιμών x,y), αλλά η αποτελεσματικότητα εδώ είναι προφανής.

Έστω το ζητούμενο είναι να κατασκευαστεί το γράφημα της συνάρτησης

$$ y = e^{{x}/{(1+x^2)}} $$

στο διάστημα [-10,10]. Αυτό που χρειάζεται είναι

x <- seq (-10, 10, by=0.01)
y <- exp (x/(1+x^2))
plot(x, y, type="l")

Η συνάρτηση seq δημιουργεί μια λίστα τιμών, εδώ από το -10 ως το 10 με βήμα αύξησης το 0.01.

Υπάρχει βέβαια πάντα η δυνατότητα για χρωματισμούς, η για τροποποίηση του τρόπου εμφάνισης, πχ:

x = seq (-10, 10, by=0.01)
y = exp (x/(1+x^2))
plot(x, y, type="l", ylim=c(0,2), col=2, lwd=2)

Ή, ακόμα περισσότερο, να προσθέσουμε μια οριζόντια γραμμή στο x=1, και να προσθέσουμε έξτρα σημεία (ticks) στους άξονες:

x = seq (-10, 10, by=0.01)
y = exp (x/(1+x^2))
plot(x, y, type="l", ylim=c(0,2), col=2, lwd=2)
abline(h=1, lty=2)
axis(1,seq(-10,10,1), labels=NA)
axis(2,seq(0,2,0.25), labels=NA)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.