Γραφική παράσταση δύο συναρτήσεων με την R, y=cos(x) και y=sin(x)

Μπορεί να χρειατεί να τοποθετήσουμε δύο παραστάσεις στο ίδιο γράφημα. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, ας δούμε τους δύο πιο βασικούς. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις συναρτήσεις συνημιτόνου και ημιτόνου στο διάστημα [-2π, 2π]:

$$ y = \cos(x) \, , \, y= \sin(x) $$

x  <- seq (-2*pi, 2*pi, by=pi/50)
y1 <- cos(x)
y2 <- sin(x)
plot (x, y1, xlim=c(-2*pi, 2*pi), ylim=c(-1,1), type="l", 
       xlab="x", ylab="y", col=1, lwd=2, lty=2)
lines(x, y2, col=2, lwd=3, lty=1)

Ένας λίγο διαφορετικός τρόπος είναι να δημιουργήσουμε ένα κενό γράφημα και να το τοποθετήσουμε και τις δύο γραφικές παραστάσεις με την επιλογή lines:

x  <- seq (-2*pi, 2*pi, by=pi/50)
y1 <- cos(x)
y2 <- sin(x)
plot (x, xlim=c(-2*pi, 2*pi), ylim=c(-1,1), type="n", xlab="x", ylab="y")
lines(x, y1, col=1, lwd=2, lty=2)
lines(x, y2, col=2, lwd=3, lty=1)

Ας δούμε επίσης την προσθήκη γραμμών πλέγματος (grid, χρειάζεται η βιβλιοθήκη graphics) και την προσθήκη λεζάντας:

library(graphics)
x  <- seq (-2*pi, 2*pi, by=pi/50)
y1 <- cos(x)
y2 <- sin(x)
plot (x, xlim=c(-2*pi, 2*pi), ylim=c(-1,1), type="n", xlab="x", ylab="y")
lines(x, y1, col=4, lwd=2, lty=2)
lines(x, y2, col=2, lwd=3, lty=1)
grid(nx=24, ny=10, col=5, lty=3)
legend(-2*pi,-0.5, c("cos", "sin"), lty=c(2,1), lwd=c(2,2), col=c(4,2))

Πιθανά να χρειαστεί να "παίξετε" το παιχνίδι "σωστό/λάθος" (trial/error method) για τη σωστή τοποθέτηση της λεζάντας.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.