Κατασκευή και γράφημα χρονολογικής σειράς στην R

Τα χρονολογικά (ιστορικά) δεδομένα αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερα τρόπο. Να θυμάστε στα χρονολογικά δεδομένα δείκτης είναι ο χρόνος.

Οι χρονολογικές σειρές οικονομικού ενδιαφέροντος, μπορούν να έχουν διάφορους χρονολογικούς δείκτες, πχ έτος, τρίμηνο, μήνα κτλ. Τέτοια είναι συνήθως τα μακροοικονομικά στοιχεία, όπως ΑΕΠ, πληθωρισμός, επιτόκιο κτλ

Χρηματιστηριακά δεδομένα μπορούν να έχουν χρονικό δείκτη την ημέρα, ή ακόμα και το λεπτό ή το δευτερόλεπτο. Εδώ θα δούμε ένα απλό παράδειγμα με δείκτη το έτος ή το τρίμηνο.

Ας δημιουργήσουμε μια λίστα σύμφωνα με τον τύπο

$$ x_i = 10 + i + error $$

όπου $$i = 1,2\ldots 24$$ και error ένας τυχαίος αριθμός της τυπικής κανονικής κατανομής

> x = 10 + seq(1:24) + rnorm(24)
> x
 [1] 18.322759 12.868708 9.010242 15.353136 17.970395 13.778639 19.548374
 [8] 16.013405 20.846682 21.154532 18.321757 26.472365 29.324925 20.989049
[15] 25.109569 24.261710 23.846829 25.138404 26.245495 33.553332 28.722178
[22] 33.963814 29.971503 30.788501

Το x είναι μια απλή λίστα τιμών, χωρίς χρονολογικό δείκτη. Για να δημιουργήσουμε μια χρονολογική σειρά, τριμηνιαίων στοιχείων, με αρχή το 1ο τρίμηνο του 2001, θα γράψουμε:

> library(stats)
> y = ts(x, start=2001,frequency=4)
> y
     Qtr1   Qtr2   Qtr3   Qtr4
2001 18.322759 12.868708 9.010242 15.353136
2002 17.970395 13.778639 19.548374 16.013405
2003 20.846682 21.154532 18.321757 26.472365
2004 29.324925 20.989049 25.109569 24.261710
2005 23.846829 25.138404 26.245495 33.553332
2006 28.722178 33.963814 29.971503 30.788501

Η βιβλιοθήκη stats χρειάζεται για να είναι διαθέσιμη η συνάρτηση ts (time series). Όπως βλέπετε η δομή των δεδομένων άλλαξε, και τώρα βρίσκονται σε χρονολογική διάταξη τριμηνιαίων στοιχείων.

Γραφική παράσταση μιας χρονολογικής σειράς μπορεί να γίνει επίσης με τη συνάρτηση ts, όπως σε άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο, η συνάρτηση plot.ts δίνει μερικές επιπλέον δυνατότητες σε περισσότερο πολύπλοκα δεδομένα. Εδώ, τόσο η plot όσο και η plot.ts δίνει το ίδιο αποτέλεσμα στο γράφημα:

plot(y)

Αν το πρώτο στοιχείο, δεν αναφέρεται στο πρώτο τρίμηνο, αλλά πχ στο τρίτο, τότε:

y = ts(x, start=c(2001,3), frequency=4)
plot(y)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.