Δύο χρονολογικές σειρές σε γράφημα R

Δύο χρονολογικές σειρές σε ένα γράφημα; Βεβαίως! Αν μη τι άλλο, χρειάζεται για λόγους σύγκρισης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει κάτι τέτοιο. Στους ίδιους άξονες, σε πλαϊνούς άξονες ή ακόμα και σε δύο υπο-γραφήματα πλάι-πλάι ή το ένα κάτω από το άλλο.

Καταρχήν σχηματίστε δύο χρονολογικές σειρές, πχ:

library(stats)
x  <- 10 + seq(10, 20,length=60) + rnorm(24, sd=1)
y1 <- ts(x, start=1995, frequency=4)
x  <- 50 - seq(10, 30, length=60) + rnorm(24, sd=1)
y2 <- ts(x, start=1995, frequency=4)

Ένας τρόπος είναι να φτιάξετε το γράφημα της πρώτης σειράς και στη συνέχεια να προσθέσετε το γράφημα της δεύτερης, πχ με lines:

plot (y1, ylab="Ποσότητα", xlab="Περίδος", ylim=c(10,50), lty=1, lwd=2)
lines(y2, lty=2, lwd=2)
legend(2006,50, c("y1","y2"), lty=c(1,2), lwd=2)

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δύο γραφικές παραστάσεις στο ίδιο γράφημα. Η επιλογή παραμέτρων mfrow=c(2,1) λέει πως θα έχετε ένα πολλαπλό γράφημα με δύο γραμμές και μία στήλη, πχ:

par(mfrow=c(2,1))
plot(y1, main="Εξέλιξη του y1")
plot(y2, main="Εξέλιξη του y2")

Ένας άλλος τρόπος, είναι να ενώσετε τις σειρές y1 και y2 σε ένα αντικείμενο, και να κάνετε το γράφημα έτσι:

y <- cbind(y1,y2)
plot(y, main="Εξέλιξη των y1 και y2")

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.