Διαδοχική κατασκευή ιστογράμματος κανονικής κατανομής με την R

Κατασκευή όχι ενός, αλλά 1000 ιστογράμματων και διαδοχική υπέρθεσή της με σκοπό την επίδειξη σύγκλισης σε κανονική κατανομή.

z <- rnorm(1000)
for (i in 1:1000) 
{
  Sys.sleep(.01)
  hist(z[1:i], main=i, col=2, xlab="z", xlim=c(-4,4))
}

Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας βίντεο ως εξής. Εκτελέστε στο R:

N <- 1000
z <- rnorm(N); 
for (i in 1:N) 
{
   f <- paste ("f", sprintf("%05d", i), ".jpg", sep="")
   jpeg(filename=f, width=320, height=320)
   hist(z[1:i], main=i, col=2, xlab="z", xlim=c(-4,4))
   dev.off()
}

Προσοχή! θα δημιουργηθούν 1000 αρχεία εικόνας, τύπου .jpg. Στη συνέχεια στη γραμμή εντολών του τερματικού δώστε:

convert -delay 10 f*.jpg movie.mpg

Για υπέρθεση των εικόνων ανά 10 εκατοστά του δεπτερολέπτου σε βίντεο μορφής mpg.

Μπορείτε να διαγράψετε τις εικόνες :

rm f0*.jpg

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.