Απλή γραμμική παλινδρόμηση με την R

Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα παλινδρόμησης

$$ y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon $$

> x <- c(1.5, 3.3, 4.1, 4.4, 6.3, 7.7, 8.2, 8.9, 10.1, 11.2,
    12.3, 13.1, 13.6, 14.4, 15.9, 17.5, 17.9)
   
> y <- c(4.7, 3.8, 7.6, 10.8, 7.2, 11.4, 12.6, 10.8, 17.1, 15.5,
    15.3, 15.5, 19.3, 24.1, 28.5, 21.5, 27.2)

> lm(y~x)

Call:
lm(formula = y ~ x)

Coefficients:
(Intercept)      x 
   1.166    1.368 

Η συνάρτηση lm επεξεργάζεται τα στοιχεία x,y και αποδίδει το αποτέλεσμα ως σταθερό όρο και κλίση.

min SSE

Μπορείτε να επιλέξετε ή όχι τη χρήση του σταθερού όρου ως εξής:

> lm(y~0+x)

Call:
lm(formula = y ~ 0 + x)

Coefficients:
  x 
1.462 

> lm(y~1+x)

Call:
lm(formula = y ~ 1 + x)

Coefficients:
(Intercept)      x 
   1.166    1.368 

Μπορείτε επίσης να πάρετε περισσότερο αναλυτικά τα αποτελέσματα με τη χρήση της συνάρτησης summary:

> summary(lm(y~x))

Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-3.6027 -2.5397 -0.2984 1.5502 5.5857 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)  1.1664   1.5318  0.761  0.458  
x       1.3678   0.1373  9.964 5.24e-08 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 2.776 on 15 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8687,  Adjusted R-squared: 0.86 
F-statistic: 99.28 on 1 and 15 DF, p-value: 5.241e-08 

Ολόκληρη η γραμμική παλινδρόμηση μπορεί να αποθηκευθεί σε μια μια μεταβλητή και να αναλυθεί αργότερα με ποικίλους τρόπους. Η αποθήκευση του γραμμικού μοντέλου σε μια μεταβλητή γίνεται πολύ απλά ως:

> mod <- lm(y~x)

Έτσι είναι δυνατή η γραφή:

> summary(mod)

Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-3.6027 -2.5397 -0.2984 1.5502 5.5857 

Coefficients:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
(Intercept)  1.1664   1.5318  0.761  0.458  
x       1.3678   0.1373  9.964 5.24e-08 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 2.776 on 15 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8687,  Adjusted R-squared: 0.86 
F-statistic: 99.28 on 1 and 15 DF, p-value: 5.241e-08 

211

Το γράφημα διασποράς και η ευθεία της παλινδρόμησης μπορούν να γίνουν έτσι:

> plot(x,y, ylim=c(0,25))
> abline(mod)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.