Γραφική παράσταση χρονοσειράς GDP με τη βιβλιοθήκη quantmod της R

Το quantmod είναι πακέτο χρηματοοικονομικής ανάλυσης και μοντελοποίησης. Εδώ θα δούμε πως μπορείτε να πάρετε εύκολα, μέσω του πακέτου, δεδομένα οικονομικής φύσης από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ: Federal Reserve Economic Data. Αν δεν υπάρχει ήδη εγκατηστημένο, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πακέτο, με:

install.packages('quantmod')

Αν είναι εγκατεστημένο, μπορείτε να το φορτώσετε:

library(quantmod)

Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη σειρά GDP, λήψη και γράφημα με:

getSymbols('GDP', src='FRED')
plot(GDP)

Εφ όσον έχετε διαθέσιμα τα δεδομένα, μπορείτε βέβαια να μορφοποιήσετε το γράφημα όπως θέλετε, πχ:

plot(GDP, xlab="Time", ylab="GDP (billions USD)", col=2, lwd=2)

Μπορούμε να κάνουμε ζουμ, πχ στο 2008:

plot(GDP['2008'], xlab="Time", ylab="GDP (billions USD)", 
   main="", col=2, lwd=2)

Ή σε μια περιοχή, πχ 2007-2010:

plot(GDP['2007::2010'], xlab="Time", ylab="GDP (billions USD)", 
   main="", col=2, lwd=2)

Τα δεδομένα είναι δυνατό να επεξεργαστούν πριν το γράφημα. Πχ, έστω ο υπολογισμός του ποσοστού μεταβολής του GDP:

$$ p_t = \frac{ x_t - x_{t-1} } {x_{t-1}} \times 100 $$

re = diff(GDP['2000::'])*100/lag(GDP['2000::'])
plot(re, main="", ylab="% μεταβολή")
abline(h=0, col=2, lty=5)

Η οριζόντια γραμμή στο h=0 προστέθηκε για αισθητικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται πως η diff δίνει πρώτες διαφορές και η συνάρτηση lag υστέρηση, πχ για το 2010:

> GDP['2010']
        GDP
2010-01-01 14446.4
2010-04-01 14578.7
2010-07-01 14745.1
2010-10-01 14871.4
> diff(GDP['2010'])
       GDP
2010-01-01  NA
2010-04-01 132.3
2010-07-01 166.4
2010-10-01 126.3
> lag(GDP['2010'])
        GDP
2010-01-01   NA
2010-04-01 14446.4
2010-07-01 14578.7
2010-10-01 14745.1

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.