Γραφική παράσταση χρονοσειράς GDP με τη βιβλιοθήκη quantmod της R

Το quantmod είναι πακέτο χρηματοοικονομικής ανάλυσης και μοντελοποίησης. Εδώ θα δούμε πως μπορείτε να πάρετε εύκολα, μέσω του πακέτου, δεδομένα οικονομικής φύσης από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ: Federal Reserve Economic Data. Αν δεν υπάρχει ήδη εγκατηστημένο, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πακέτο, με:

install.packages('quantmod')

Αν είναι εγκατεστημένο, μπορείτε να το φορτώσετε:

library(quantmod)

Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη σειρά GDP, λήψη και γράφημα με:

getSymbols('GDP', src='FRED')
plot(GDP)

Εφ όσον έχετε διαθέσιμα τα δεδομένα, μπορείτε βέβαια να μορφοποιήσετε το γράφημα όπως θέλετε, πχ:

plot(GDP, xlab="Time", ylab="GDP (billions USD)", col=2, lwd=2)

Μπορούμε να κάνουμε ζουμ, πχ στο 2008:

plot(GDP['2008'], xlab="Time", ylab="GDP (billions USD)", 
   main="", col=2, lwd=2)

Ή σε μια περιοχή, πχ 2007-2010:

plot(GDP['2007::2010'], xlab="Time", ylab="GDP (billions USD)", 
   main="", col=2, lwd=2)

Τα δεδομένα είναι δυνατό να επεξεργαστούν πριν το γράφημα. Πχ, έστω ο υπολογισμός του ποσοστού μεταβολής του GDP:

$$ p_t = \frac{ x_t - x_{t-1} } {x_{t-1}} \times 100 $$

re = diff(GDP['2000::'])*100/lag(GDP['2000::'])
plot(re, main="", ylab="% μεταβολή")
abline(h=0, col=2, lty=5)

Η οριζόντια γραμμή στο h=0 προστέθηκε για αισθητικούς λόγους.

Υπενθυμίζεται πως η diff δίνει πρώτες διαφορές και η συνάρτηση lag υστέρηση, πχ για το 2010:

> GDP['2010']
        GDP
2010-01-01 14446.4
2010-04-01 14578.7
2010-07-01 14745.1
2010-10-01 14871.4
> diff(GDP['2010'])
       GDP
2010-01-01  NA
2010-04-01 132.3
2010-07-01 166.4
2010-10-01 126.3
> lag(GDP['2010'])
        GDP
2010-01-01   NA
2010-04-01 14446.4
2010-07-01 14578.7
2010-10-01 14745.1

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.