Το πρώτο παράδειγμα με δείκτες στη C++

Το πρώτο πρόγραμμα με δείκτες. Απλό και χωρίς κάποια ιδιαίτερη χρησιμότητα, πέρα από την επίδειξη.

Οι x,y είναι κανονικές μεταβλητές, όπως τις ξέρουμε.

Η μεταβλητή p είναι δείκτης, και χρησιμοποιείται για την έμμεση προσπέλαση σε μεταβλητές, μέσω της διεύθυνσης μνήμης.

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int x,y,z;
  int *p;
  
  cin >> x;
  p = &x;
  y = *p;
  z = x;
  
  cout << "p = " << p << endl;  
  cout << "y = " << y << endl;
  cout << "z = " << z << endl;
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp   
astavrak@apollonia:~$ ./a.out        
5  
                                       
p = 0x7fffc493da2c
y = 5
z = 5

Η τιμή 0xbfa5660c είναι στο δεκαεξαδικό σύστημα και είναι η διεύθυνση μνήμης.

Στη μεταβλητή y εκχωρείται η τιμή που αντιστοιχεί σε αυτή τη διεύθυνση (έμμεση εκχώριση).

Στη μεταβλητή z εκχωρείται η τιμή της x (άμεση εκχώριση).

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.