Προσπέλαση σε στοιχεία πίνακα με δείκτες στη C++

Ας ορίσουμε ένα πίνακα και ένα δείκτη σε πίνακα. Δείτε πως μπορούμε να πάρουμε την τιμή του , πχ, δεύτερου στοιχείου με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με την τιμή του δείκτη, με αποαναφοροποίηση, και με απευθείας τρόπο:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int a[5] = {2,4,6,8,0};
  int *p;

  p = a;
  cout << *(p+1) << endl; /* by pointer */
  cout << *(a+1) << endl; /* dereferencing */
  cout <<  a[1] << endl; /* directly */
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
4
4
4

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.