Προσπέλαση σε στοιχεία πίνακα με δείκτες στη C++

Ας ορίσουμε ένα πίνακα και ένα δείκτη σε πίνακα. Δείτε πως μπορούμε να πάρουμε την τιμή του , πχ, δεύτερου στοιχείου με τρεις διαφορετικούς τρόπους: με την τιμή του δείκτη, με αποαναφοροποίηση, και με απευθείας τρόπο:

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{

  int a[5] = {2,4,6,8,0};
  int *p;

  p = a;
  cout << *(p+1) << endl; /* by pointer */
  cout << *(a+1) << endl; /* dereferencing */
  cout <<  a[1] << endl; /* directly */
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
4
4
4

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.