Επίλυση εξισώσεων μιας μεταβλητής με το maxima

Εύκολα γρήγορα και απλά. Η επίλυση εξισώσεων με το maxima είναι παιχνίδι.

$$ x^2 -1 = 0 $$

solve(x^2-1=0, x);

Ή, πιο αναλυτικά:

eq : x^2-1=0;
solve(eq, [x]);

Αποθήκευση των ριζών σε μεταβλητές:

eq : x^2-1=0;
sol : solve(eq, [x]);
r1 : rhs(sol[1]);
r2 : rhs(sol[2]);

Πιο πολύπλοκες εξισώσεις:

eq:x^3-(9/2)*x^2+(3/2)*x+2=0;
solve(eq, x);

Επίλυση εξίσωσης με συναρτησιακό τύπο:

f(x):=x^2-1;
solve(f(x)=0, x);

Συνδυασμός γραμμικών εξισώσεων:

f(x) := 3*x+5;
g(x) := -2*x+3;
solve(f(x)=g(x), x);

Συνδυασμός μη γραμμικών εξισώσεων:

f(x) := 3*x+5;
g(x) := 2*x^2-1;
solve(f(x)=g(x), x);

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.