Συνάρτηση για τη μετατροπή GRD σε EUR στη C++

#include <iostream>

using namespace std;

float dr2eu(float dr)
{
  float eu;
  eu = dr / 340.75;
  return eu;
}

int main()
{
  float dr, eu; 
 
  cout << "Give me the amount of GRD : ";
  cin >> dr;
  
  eu = dr2eu(dr);
 
  cout << dr << " GRD = " << eu << " EUR"<< endl;   
    
  return 0;
}

Εναλλακτικά μπορούμε πρώτα να δηλώσουμε το πρότυπο της συνάρτησης (πριν τη main) και μετά να γράψουμε όλο τον ορισμό της συνάρτησης:

#include <iostream>

using namespace std;

float dr2eu(float dr);

int main()
{
  float dr, eu; 
 
  cout << "Give me the amount of GRD : ";
  cin >> dr;
  
  eu = dr2eu(dr);
 
  cout << dr << " GRD = " << eu << " EUR"<< endl;   
    
  return 0;
}

float dr2eu(float dr)
{
  float eu;
  eu = dr / 340.75;
  return eu;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Give me the amount of GRD : 650
650 GRD = 1.90756 EUR

Και οι δύο εκδοχές του προγράμματος θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Τέλος, ένας σύντομος ορισμός της συνάρτησης θα μπορούσε να είναι:

float dr2eu(float dr)
{
  return dr / 340.75;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.