Συνάρτηση για τη μετατροπή GRD σε EUR στη C++

#include <iostream>

using namespace std;

float dr2eu(float dr)
{
  float eu;
  eu = dr / 340.75;
  return eu;
}

int main()
{
  float dr, eu; 
 
  cout << "Give me the amount of GRD : ";
  cin >> dr;
  
  eu = dr2eu(dr);
 
  cout << dr << " GRD = " << eu << " EUR"<< endl;   
    
  return 0;
}

Εναλλακτικά μπορούμε πρώτα να δηλώσουμε το πρότυπο της συνάρτησης (πριν τη main) και μετά να γράψουμε όλο τον ορισμό της συνάρτησης:

#include <iostream>

using namespace std;

float dr2eu(float dr);

int main()
{
  float dr, eu; 
 
  cout << "Give me the amount of GRD : ";
  cin >> dr;
  
  eu = dr2eu(dr);
 
  cout << dr << " GRD = " << eu << " EUR"<< endl;   
    
  return 0;
}

float dr2eu(float dr)
{
  float eu;
  eu = dr / 340.75;
  return eu;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Give me the amount of GRD : 650
650 GRD = 1.90756 EUR

Και οι δύο εκδοχές του προγράμματος θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Τέλος, ένας σύντομος ορισμός της συνάρτησης θα μπορούσε να είναι:

float dr2eu(float dr)
{
  return dr / 340.75;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.