Μία συνάρτηση τύπου void στη C++

#include <iostream>

using namespace std;

float dr2eu(float dr);
void end_of_program();

int main()
{
  float dr, eu; 
 
  cout << "Give me the amount of GRD : ";
  cin >> dr;
  
  eu = dr2eu(dr);
 
  cout << dr << " GRD = " << eu << " EUR"<< endl;   
  end_of_program();
  
  return 0;
}

float dr2eu(float dr)
{
  return dr / 340.75;
}

void end_of_program()
{
  cout << endl;
  cout << "--------------------------------------" << endl;
  cout << "*** here the program ends     ***" << endl;
  cout << "--------------------------------------" << endl;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Give me the amount of GRD : 450
450 GRD = 1.32062 EUR

--------------------------------------
*** here the program ends     ***
--------------------------------------

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.