Μία συνάρτηση τύπου void στη C++

#include <iostream>

using namespace std;

float dr2eu(float dr);
void end_of_program();

int main()
{
  float dr, eu; 
 
  cout << "Give me the amount of GRD : ";
  cin >> dr;
  
  eu = dr2eu(dr);
 
  cout << dr << " GRD = " << eu << " EUR"<< endl;   
  end_of_program();
  
  return 0;
}

float dr2eu(float dr)
{
  return dr / 340.75;
}

void end_of_program()
{
  cout << endl;
  cout << "--------------------------------------" << endl;
  cout << "*** here the program ends     ***" << endl;
  cout << "--------------------------------------" << endl;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Give me the amount of GRD : 450
450 GRD = 1.32062 EUR

--------------------------------------
*** here the program ends     ***
--------------------------------------

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.