Παραδείγματα παραγώγισης με το maxima

Ορισμός μια συνάρτησης, πχ:

f(x):= x^2-6*x+20;

Υπολογισμός παραγώγου (εννοείται πρώτης παραγώγου):

diff(f(x), x);

ή, με πιο αυστηρό ορισμό:

diff(f(x), x, 1);

Υπολογισμός δεύτερης παραγώγου:

diff(f(x), x, 2);

Ορισμός της παραγώγου ως συνάρτησης:

define(g(x), diff(f(x), x));

Ο ακόλουθος ορισμός δεν είναι σωστός:

g(x):= diff(f(x), x);

Μπορούμε όμως έτσι, προσοχή στα εισαγωγικά στην αρχή:

g(x):= ''( diff(f(x), x) ) ;

Υπολογισμός σημείου παραγώγου, πχ g(5):

g(5);

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.