Συνάρτηση για ανάγνωση δεδομένων στη C++

#include <iostream>

using namespace std;

float dr2eu(float dr); 
float read_dr();

int main()
{
  float dr, eu;
 
  dr = read_dr();
  
  eu = dr2eu(dr);
 
  cout << dr << " GRD = " << eu << " EUR"<< endl;   

  return 0; 
}

float read_dr(void)
{
  float dr;
  cout << "Give me amount of drachmas : ";
  cin >> dr;
  return dr;
}
  
float dr2eu(float dr)
{
  float eu = dr / 340.750;
  return eu;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.