Συνάρτηση για ανάγνωση δεδομένων στη C++

#include <iostream>

using namespace std;

float dr2eu(float dr); 
float read_dr();

int main()
{
  float dr, eu;
 
  dr = read_dr();
  
  eu = dr2eu(dr);
 
  cout << dr << " GRD = " << eu << " EUR"<< endl;   

  return 0; 
}

float read_dr(void)
{
  float dr;
  cout << "Give me amount of drachmas : ";
  cin >> dr;
  return dr;
}
  
float dr2eu(float dr)
{
  float eu = dr / 340.750;
  return eu;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.