Επιφάνεια κύκλου από δύο σημεία, πρόγραμμα στη C++

Δίνονται δύο σημεία στα καρτεσιανό επίπεδο:

 • Το ένα σημείο είναι κέντρο κύκλου
 • Το άλλο σημείο βρίσκεται πάνω στην περιφέρεια του κύκλου

Θεωρούμε γνωστές τις συντεταγμένες των δύο σημείων. Να γράψετε ένα πρόγραμμα με συνάρτηση που να υπολογίζει το εμβαδόν του κύκλου.

Υπενθύμιση: από τη γεωμετρία είναι γνωστό πως το εμβαδόν είναι ανεξάρτητο από το ποιο από τα δύο σημεία είναι το κέντρο.

Για τον αριθμό π χρησιμοποιείστε τη σταθερά M_PI:

#include <math.h>   // must include
M_PI         // value of pi=3.14159265358979323846

Μια προτεινόμενη λύση:

#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

float circle(float x0, float y0, float x1, float y1); 

int main()
{
  float s;
  float x0,y0,x1,y1;

  cout << "enter the center:" << endl;
  cin >> x0;
  cin >> y0;

  cout << "enter another point:" << endl;
  cin >> x1;
  cin >> y1;
 
  s = circle(x0,y0,x1,y1); 
 
  cout << "s= " << s << endl;   

  return 0; 
}

  
float circle(float x0, float y0, float x1, float y1)
{
  float r, s;
  r = sqrt( pow((x0-x1),2) + pow((y0-y1),2) );
  s = M_PI * r*r;
  return s;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.