Μετατόπιση ζήτησης και υπολογισμός διαφοράς εσόδων με το Maxima

Έστω πως η καμπύλη προσφοράς δίνεται από τη σχέση:

$$ S (q) = 30\,q+15$$

Η καμπύλη ζήτησης δίνεται αρχικά από τη σχέση:

$$D1 (q) = -30\,q+45$$

Η ζήτηση μετατοπίζεται θετικά (αυξάνεται) και η νέα καμπύλη ζήτησης δίνεται από τη σχέση:

$$D2 (q) = -30\,q+75$$

Η μετατόπιση της ισορροπίας δίνεται στο παρακάτω σχήμα:

SD1D2

Να βρείτε το σημείο ισορροπίας πριν και μετά τη μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης (εδώ εννοείται πως η καμπύλη προσφοράς μένει σταθερή) και να υπολογίσετε τη διαφορά στα έσοδα της επιχείρησης.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.