Συνάρτηση για την εύρεση μικρότερου όρου στη C++

Στο παρακάτω πρόγραμμα δείχνεται πως ορίζεται και χρησιμοποιείται μια συνάρτηση που παίρνει όρισμα πίνακα. Η γραμμή:

double mindouble(double *x, int n);

δηλώνει τη συνάρτηση ως εξής:

 1. η συνάρτηση επιστρέφει τιμή double
 2. καλείται με το όνομα mindouble
 3. παίρνει δύο ορίσματα: το δείκτη του πίνακα x (οι πίνακες είναι δείκτες) και το μέγεθος (n) του πίνακα, δηλαδή το πλήθος των στοιχείων του
#include <iostream>

using namespace std;

double mindouble(double *x, int n);

int main()
{
  double a[1000]; 
  double min;
  int i = 0; 

  cout << "Enter some numbers untill CTRL-D " << endl;  
  
  while (cin >> a[i])
  {
    ++i; 
  }
  
  min = mindouble (a, i);
 
  cout << endl;
  cout << "I read " << i << " numbers with minimum: " << min << endl;  

  return 0;
}

double mindouble(double *x, int n)
{
  double min = x[0];
  
  for (int i=1; i < n; i++)
  {  
    if (x[i] < min)
    {
      min = x[i];
    }
  }
  
  return min;  
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Enter some numbers untill CTRL-D 
3.2
1.4
6.4
4.3

I read 4 numbers with minimum: 1.4

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.