Συνάρτηση για την εύρεση μικρότερου όρου στη C++

Στο παρακάτω πρόγραμμα δείχνεται πως ορίζεται και χρησιμοποιείται μια συνάρτηση που παίρνει όρισμα πίνακα. Η γραμμή:

double mindouble(double *x, int n);

δηλώνει τη συνάρτηση ως εξής:

 1. η συνάρτηση επιστρέφει τιμή double
 2. καλείται με το όνομα mindouble
 3. παίρνει δύο ορίσματα: το δείκτη του πίνακα x (οι πίνακες είναι δείκτες) και το μέγεθος (n) του πίνακα, δηλαδή το πλήθος των στοιχείων του
#include <iostream>

using namespace std;

double mindouble(double *x, int n);

int main()
{
  double a[1000]; 
  double min;
  int i = 0; 

  cout << "Enter some numbers untill CTRL-D " << endl;  
  
  while (cin >> a[i])
  {
    ++i; 
  }
  
  min = mindouble (a, i);
 
  cout << endl;
  cout << "I read " << i << " numbers with minimum: " << min << endl;  

  return 0;
}

double mindouble(double *x, int n)
{
  double min = x[0];
  
  for (int i=1; i < n; i++)
  {  
    if (x[i] < min)
    {
      min = x[i];
    }
  }
  
  return min;  
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
Enter some numbers untill CTRL-D 
3.2
1.4
6.4
4.3

I read 4 numbers with minimum: 1.4

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.