Έξοδος σε αρχείο με χρήση δεικτη (stdio.h) στη C++

Ένα πρόγραμμα που τυπώνει τα τετράγωνα των αριθμών 1-5 στο αρχείο squares.txt:

#include <stdio.h>

using namespace std;

FILE *squares = fopen("squares.txt", "w");

int main()
{
  int i;

  for (i=1; i <= 5; i++)
  {
    fprintf(squares, "%5d %5d\n", i, i*i); 
  }
  
  fclose(squares);

  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@pegasus:~$ g++ program.cpp
astavrak@pegasus:~$ ./a.out 
astavrak@pegasus:~$ head squares.txt 
  1   1
  2   4
  3   9
  4  16
  5  25

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.