Έξοδος σε αρχείο με χρήση ρεύματος (stream) στη C++

Να γραφεί ένα πρόγραμμα που τυπώνει 10 τυχαίους αριθμούς, ομοιόμορφης κατανομής (0,1) στο αρχείο random.txt

#include <fstream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
  int i;
  double x;
  
  ofstream fout;
  fout.open("random.txt");

  for (i=0; i < 5; i++)
  {
    x = (double) rand() / RAND_MAX;
    fout << x << endl; 
  }
    
  fout.close();

  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@pegasus:~$ g++ program.cpp
astavrak@pegasus:~$ ./a.out 
astavrak@pegasus:~$ head random.txt 
0.840188
0.394383
0.783099
0.79844
0.911647

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.