Ανάγνωση και εγγραφή αρχείων με χρήση ρεύματος (stream) στη C++

Διαβάστε τα αποτελέσματα της προηγούμενης άσκησης (x) και σχηματίστε μια νέα στήλη (y) σύμφωνα με τον τύπο:

$$ y = 2x^2 + 1 $$

#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
  int i;
  double x, y;

  ifstream fin;
  fin.open("random.txt");
  
  ofstream fout;
  fout.open("results.dat");

  while (fin >> x) 
  {  
    y = 2*x*x + 1.0; 
    fout << x << " " << y << endl; 
  }
    
  fin.close();
  fout.close();
  
  return 0;
}

Μεταγλώττιση και δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@pegasus:~$ g++ program.cpp
astavrak@pegasus:~$ ./a.out 
astavrak@pegasus:~$ head results.dat 
0.840188 2.41183
0.394383 1.31108
0.783099 2.22649
0.79844 2.27501
0.911647 2.6622

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.