Μια μικρή συλλογή στατιστικών συναρτήσεων στη C++

#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <iostream>

#define NMAX 100000

using namespace std;

double sum   (double *x, unsigned int n);
double sum2   (double *x, unsigned int n);
double average (double *x, unsigned int n);
double variance (double *x, unsigned int n);
double stdev  (double *x, unsigned int n);
double sumxy  (double *x, double *y, unsigned int n);
double covar  (double *x, double *y, unsigned int n);
double correl  (double *x, double *y, unsigned int n);
double pearson (double *x, double *y, unsigned int n);

int main()
{
  
  double x[NMAX], y[NMAX];
  double z;
  unsigned int i=0;
  unsigned int n;
  
  cout << "x,y : ";
  while (cin>>z)
  {
    x[i] = z;
    cin >> z;
    y[i] = z;
    ++i;
    cout << "x,y : ";
  }
  n=i;

  cout << endl;
  cout << "Results : " << endl;
  
  cout << "ave x  : " << average(x,n) << endl;  
  cout << "var x  : " << variance(x,n) << endl;  
  cout << "std x  : " << stdev(x,n) << endl; 
  
  cout << "ave y  : " << average(y,n) << endl; 
  cout << "var y  : " << variance(y,n) << endl; 
  cout << "std y  : " << stdev(y,n) << endl;
   
  cout << "covar  : " << covar(x,y,n) << endl; 
  cout << "correl : " << correl(x,y,n) << endl; 
  cout << "pearson : " << pearson(x,y,n) << endl; 
    
  return 0;
}

double sum(double *x, unsigned int n)
{
  double sum = 0.0;  
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    sum += x[i];
  }
  return sum; 
}

double sum2(double *x, unsigned int n)
{
  double sum2 = 0.0;  
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    sum2 += pow(x[i], 2.0);
  }
  return sum2; 
}

double average(double *x, unsigned int n)
{
  double ave = sum(x,n) / n;  
  return ave; 
}

double variance(double *x, unsigned int n)
{
  double s = sum(x, n);
  double s2 = sum2(x, n);  
  double avex = average(x,n);
  double var = 0.0;
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    var += pow( (x[i] - avex), 2.0 );
  }
  var /= (n-1);  
  return var; 
}

double stdev(double *x, unsigned int n)
{
  double var = variance(x,n);
  double std = sqrt(var);
  return std; 
}


double sumxy(double *x, double *y, unsigned int n)
{
  double sumxy = 0.0;  
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    sumxy += x[i] * y[i];
  }
  return sumxy; 
}

double covar(double *x, double *y, unsigned int n)
{
  double avex = average(x,n);
  double avey = average(y,n);
  double covar = 0.0;
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    covar += (x[i] - avex) * (y[i] - avey);
  }
  covar /= n;
  return covar;  
}


double correl(double *x, double *y, unsigned int n)
{
  double cov = covar (x,y,n);
  double stdx = stdev(x,n);
  double stdy = stdev(y,n);
  double correl = cov / (stdx*stdy);
  return correl;
}

double pearson(double *x, double *y, unsigned int n)
{
  double sx = sum (x,n);
  double sy = sum (y,n);
  double s2x = sum2 (x,n);
  double s2y = sum2 (y,n);
  double sxy = sumxy (x,y,n);  
  double pearson = (n*sxy - sx*sy) / 
    sqrt( (n*s2x -pow(sx,2.0) ) * (n*s2y - pow(sy,2.0)) );
  return pearson;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.