Μια μικρή συλλογή στατιστικών συναρτήσεων στη C++

#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <iostream>

#define NMAX 100000

using namespace std;

double sum   (double *x, unsigned int n);
double sum2   (double *x, unsigned int n);
double average (double *x, unsigned int n);
double variance (double *x, unsigned int n);
double stdev  (double *x, unsigned int n);
double sumxy  (double *x, double *y, unsigned int n);
double covar  (double *x, double *y, unsigned int n);
double correl  (double *x, double *y, unsigned int n);
double pearson (double *x, double *y, unsigned int n);

int main()
{
  
  double x[NMAX], y[NMAX];
  double z;
  unsigned int i=0;
  unsigned int n;
  
  cout << "x,y : ";
  while (cin>>z)
  {
    x[i] = z;
    cin >> z;
    y[i] = z;
    ++i;
    cout << "x,y : ";
  }
  n=i;

  cout << endl;
  cout << "Results : " << endl;
  
  cout << "ave x  : " << average(x,n) << endl;  
  cout << "var x  : " << variance(x,n) << endl;  
  cout << "std x  : " << stdev(x,n) << endl; 
  
  cout << "ave y  : " << average(y,n) << endl; 
  cout << "var y  : " << variance(y,n) << endl; 
  cout << "std y  : " << stdev(y,n) << endl;
   
  cout << "covar  : " << covar(x,y,n) << endl; 
  cout << "correl : " << correl(x,y,n) << endl; 
  cout << "pearson : " << pearson(x,y,n) << endl; 
    
  return 0;
}

double sum(double *x, unsigned int n)
{
  double sum = 0.0;  
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    sum += x[i];
  }
  return sum; 
}

double sum2(double *x, unsigned int n)
{
  double sum2 = 0.0;  
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    sum2 += pow(x[i], 2.0);
  }
  return sum2; 
}

double average(double *x, unsigned int n)
{
  double ave = sum(x,n) / n;  
  return ave; 
}

double variance(double *x, unsigned int n)
{
  double s = sum(x, n);
  double s2 = sum2(x, n);  
  double avex = average(x,n);
  double var = 0.0;
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    var += pow( (x[i] - avex), 2.0 );
  }
  var /= (n-1);  
  return var; 
}

double stdev(double *x, unsigned int n)
{
  double var = variance(x,n);
  double std = sqrt(var);
  return std; 
}


double sumxy(double *x, double *y, unsigned int n)
{
  double sumxy = 0.0;  
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    sumxy += x[i] * y[i];
  }
  return sumxy; 
}

double covar(double *x, double *y, unsigned int n)
{
  double avex = average(x,n);
  double avey = average(y,n);
  double covar = 0.0;
  for (int i=0; i < n; i++)
  {
    covar += (x[i] - avex) * (y[i] - avey);
  }
  covar /= n;
  return covar;  
}


double correl(double *x, double *y, unsigned int n)
{
  double cov = covar (x,y,n);
  double stdx = stdev(x,n);
  double stdy = stdev(y,n);
  double correl = cov / (stdx*stdy);
  return correl;
}

double pearson(double *x, double *y, unsigned int n)
{
  double sx = sum (x,n);
  double sy = sum (y,n);
  double s2x = sum2 (x,n);
  double s2y = sum2 (y,n);
  double sxy = sumxy (x,y,n);  
  double pearson = (n*sxy - sx*sy) / 
    sqrt( (n*s2x -pow(sx,2.0) ) * (n*s2y - pow(sy,2.0)) );
  return pearson;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.