Επίλυση μη γραμμικής εξίσωσης με το Octave

Έστω η εξίσωση:

$$3\,{x}^{3}-x-1 = 0$$

Η οποία έχει ρίζα:

$$x = \frac{{\left( \sqrt{77}+9\right) }^{\frac{2}{3}}+{2}^{\frac{2}{3}}}{3\,{2}^{\frac{1}{3}}\,{\left( \sqrt{77}+9\right) }^{\frac{1}{3}}}$$

ή, προσεγγιστικά: $$ x = 0.851383 $$

Για να λύσουμε μια μη γραμμική εξίσωση στο Octave θα χρειαστεί να γράψουμε την αντίστοιχη συνάρτηση και να καλέσουμε τη ρουτίνα fsolve:

clear;

function y=f(x)
  y = 3*x.^3 - x - 1;
end

x0 = 2;
fsolve("f", x0)

Η τελευταία εντολή θα δώσει τη λύση, πχ:

octave:> fsolve("f", x0)
ans =  0.85138

Ή, με περισσότερα δεκαδικά ψηφία:

octave:> format long
octave:> fsolve("f", x0)
ans =  0.851383078787220

Η λύση μπορεί να επιβεβαιωθεί και γραφικά:

x   = [-1 : 0.01 : 2]';
y0  =  zeros(length(x), 1)';
y   = f(x);
plot(x, y, 'b', 'linewidth', 2, x, y0, 'r', 'linewidth', 2);
xlabel('x');  
ylabel('y');
legend({'y = f(x)', 'y = 0'}, 'Location', 'NorthWest');
grid on;
393

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.