Κοινωνικό κόστος μιας εξωτερικής επίδρασης στην παραγωγή με το Maxima

Έστω η συνάρτηση ζήτησης:

$$D = -10 \,q + 140$$

D(q) := -10*q + 140;

Υποθέτουμε πως η επιχείριση έχει σταθερό ιδιωτικό οριακό κόστος

$$MPC = 44$$

MPC(q) := 44;

Η παραγωγή του προϊόντος συνδέεται με την επίδραση ενός εξωτερικού παράγοντα, πχ τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Έτσι, η παραγωγή συνδέεται με ένα αυξημένο οριακό κοινωνικό κόστος:

$$MSC = MPC + q^{2}$$

MSC(q) := MPC(q) + q^2 ;

Οι καμπύλες ζήτησης (D), ιδιωτικού οριακού κόστους (MPC) και οριακού κοινωνικού κόστους (MSC) φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα:

394a

Τομή της καμπύλης ζήτησης με την καμπύλη οριακού ιδιωτικού κόστους:

sol : solve(D(q)=MPC(q));
q0  : rhs(sol[1]);
$$ q_0 = \frac{48}{5} = 9.6 $$

Τομή της καμπύλης ζήτησης με την καμπύλη οριακού κοινωνικού κόστους (προσοχή, υπάρχουν δύο λύσεις, η θετική ρίζα έχει σημασία εδώ):

sol : solve(D(q)=MSC(q));
if rhs(sol[1])>0 then q1: rhs(sol[1]) else q1: rhs(sol[2]);
$$ q_1 = 6 $$

Η παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας από την $$q_1$$, πχ ίση με $$q_0$$, οδηγεί σε κοινωνικό κόστος (SC) ίσο με την επιφάνεια της τριγωνικής περιοχής:

$$\int_{q1}^{q0}MSC\left( q\right) dq-\int_{q1}^{q0}D\left( q\right) dq$$

SC : integrate(MSC(q), q, q1, q0) - integrate(D(q), q, q1, q0);

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.