Μαθηματικές συναρτήσεις στο Excel/Calc

Προτεραιότητα
Όνομα Σε τι χρησιμεύει
3
ABS Αποδίδει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού
2
ACOS Αποδίδει το τόξο συνημιτόνου ενός αριθμού
0
ACOSH Αποδίδει το τόξο υπερβολικού συνημιτόνου ενός αριθμού
2
ASIN Αποδίδει το τόξο ημίτονου ενός αριθμού
0
ASINH Αποδίδει το τόξο υπερβολικού ημίτονου ενός αριθμού
2
ATAN Αποδίδει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού
1
ATAN2 Αποδίδει το τόξο εφαπτομένης από τις συντεταγμένες x- και y-
0
ATANH Αποδίδει το τόξο υπερβολικής εφαπτομένης ενός αριθμού
1
CEILING Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο
2
COMBIN Αποδίδει τον αριθμό συνδυασμών για δεδομένο πλήθος αντικειμένων
3
COS Αποδίδει το συνημίτονο ενός αριθμού
0
COSH Αποδίδει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού
2
COUNTIF Μετράει το πλήθος των κελιών που δεν είναι κενά, σε μια περιοχή που ικανοποιεί τα καθορισμένα κριτήρια
2
DEGREES Μετατρέπει τα ακτίνια σε μοίρες
2
EVEN Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο άρτιο ακέραιο
3
EXP Αποδίδει το e υψωμένο στη δύναμη του καθορισμένου αριθμού
2
FACT Αποδίδει το παραγοντικό ενός αριθμού
0
FACTDOUBLE Αποδίδει το διπλό παραγοντικό ενός αριθμού
0
FLOOR Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν
0
GCD Αποδίδει τον μεγαλύτερο κοινό διαιρέτη
2
INT Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο ακέραιο
0
LCM Αποδίδει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο
3
LN Αποδίδει τον φυσικό λογάριθμο ενός αριθμού
3
LOG Αποδίδει το λογάριθμο ενός αριθμού με την καθορισμένη βάση
3
LOG10 Αποδίδει τον δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού
3
MDETERM Αποδίδει την ορίζουσα ενός πίνακα
2
MINVERSE Αποδίδει τον ανάστροφο ενός πίνακα
2
MMULT Αποδίδει το γινόμενο δύο πινάκων
2
MOD Αποδίδει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης
2
MROUND Αποδίδει έναν αριθμό στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο
0
MULTINOMIAL Αποδίδει το πολυώνυμο ενός συνόλου αριθμών
2
ODD Στρογγυλοποιεί προς τα επάνω έναν αριθμό, στον πλησιέστερο περιττό ακέραιο
3
PI Αποδίδει την τιμή π
2
POWER Αποδίδει το αποτέλεσμα ενός αριθμού υψωμένου σε δύναμη
1
PRODUCT Αποδίδει το γινόμενο των ορισμάτων της
2
QUOTIENT Αποδίδει το ακέραιο τμήμα μιας διαίρεσης
2
RADIANS Μετατρέπει τις μοίρες σε ακτίνια
3
RAND Αποδίδει έναν τυχαίο αριθμού μεταξύ 0 και 1
2
RANDBETWEEN Αποδίδει έναν τυχαίο αριθμό μεταξύ των αριθμών που καθορίζετε
0
ROMAN Μετατρέπει ένα αραβικό αριθμητικό ψηφίο σε λατινικό, ως κείμενο
2
ROUND Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό σε καθορισμένο αριθμό ψηφίων
2
ROUNDDOWN Στρογγυλοποιεί προς τα κάτω έναν αριθμό, προς το μηδέν
2
ROUNDUP Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω
0
SERIESSUM Αποδίδει το άθροισμα μιας σειράς δυνάμεων με βάση τον τύπο
2
SIGN Αποδίδει το πρόσημο ενός αριθμού
3
SIN Αποδίδει το ημίτονο της καθορισμένης γωνίας
0
SINH Αποδίδει το υπερβολικό ημίτονο ενός αριθμού
3
SQRT Αποδίδει μια θετική τετραγωνική ρίζα
1
SQRTPI Αποδίδει την τετραγωνική ρίζα του π
1
SUBTOTAL Αποδίδει το μερικό άθροισμα μέσα σε μια λίστα ή μια βάση δεδομένων
3
SUM Προσθέτει τα ορίσματά της
3
SUMIF Προσθέτει τα κελιά που καθορίζονται από δεδομένα κριτήρια
1
SUMPRODUCT Αποδίδει το άθροισμα των γινομένων των αντίστοιχων στοιχείων του πίνακα
1
SUMSQ Αποδίδει το άθροισμα των τετραγώνων των ορισμάτων
1
SUMX2MY2 Αποδίδει το άθροισμα της διαφοράς τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων
1
SUMX2PY2 Αποδίδει το άθροισμα του αθροίσματος τετραγώνων για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων
1
SUMXMY2 Αποδίδει το άθροισμα των τετραγώνων της διαφοράς για τις αντίστοιχες τιμές δύο πινάκων
3
TAN Αποδίδει την εφαπτομένη ενός αριθμού
0
TANH Αποδίδει την υπερβολική εφαπτομένη ενός αριθμού
1
TRUNC Αποκοπή του δεκαδικού ή κλασματικού μέρους ενός αριθμού