Απλοί τύποι και συναρτήσεις στο Excel/OpenCalc

ΤύποςΤι κάνει
=a2+a3 Προσθέτει τα κελιά a2 και a3
=a2^3 Υπολογίζει την 3η δύναμη του κελιού a2
=(a2+a3)/2 Προσθέτει τα κελιά a2 και a3 και διαιρεί το αποτέλεσμα με το 2
=a2/(a2+a3)% Υπολογίζει το επί της εκατό κλάσμα του a2 ως προς το άθροισμα a2 και a3
=(a3-a2)/a2% Υπολογίζει το επί της εκατό κλάσμα της μεταβολής από την τιμή a2 στην τιμή a3
=sum(a2;a4;a5) Προσθέτει τα κελιά a2, a4 και a5 (όχι το a3)
=sum(a2:a6) Προσθέτει το περιεχόμενο των κελιών a2 έως a6
=average(a2:a6) Υπολογίζει τη μέση τιμή των κελιών a2 έως a6
=min(b2:b11) Βρίσκει τη μικρότερη τιμή της περιοχής κελιών b2 έως b11
=max(b2:b11) Βρίσκει τη μεγαλύτερη τιμή της περιοχής κελιών b2 έως b11
=max(b2:b11)-average(b2:b11) Αφαιρεί τη μέση τιμή της περιοχής κελιών b2 έως b11 από το μεγαλύτερο όρο της ίδιας περιοχής
=max(b2:b11)-min(b2:b11) Υπολογίζει το εύρος τιμών της περιοχής κελιών b2 έως b11
=b2-max(b$2:b$11) Υπολογίζει την απόκλιση του κελιού b2 από τη μεγαλύτερη μεγαλύτερη τιμή της περιοχής κελιών b2 έως b11. Το σύμβολο $ χρησιμεύει για το "κράτημα" των τιμών 2 και 11 σε κατά στήλη (κάθετο) ανάπτυγμα του τύπου.
=b2/sum(b$2:b$11)% Υπολογίζει τo ποσοστό του κελιού b2 ως προς το άθροισμα της περιοχής κελιών b2 έως b11. Το σύμβολο $ χρησιμεύει για το "κράτημα" των τιμών 2 και 11 σε κατά στήλη (κάθετο) ανάπτυγμα του τύπου.
=average(a2:c6) Υπολογίζει τη μέση τιμή των κελιών a2 έως c6 (πίνακας 5x3, 5 γραμμές, 3 στήλες)
=average(a2:a6)-1 Αφαιρεί μία μονάδα από τη μέση τιμή των κελιών a2 έως a6

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.