Εκτίμηση του π με τη μέθοδο Leibnitz με το Excel/Calc

Η μέθοδος στηρίζεται στον τύπο:

$$ \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n}{2n+1} $$

Εδώ θα δούμε ένα παράδειγμα εκτίμησης του π από το άθροισμα των όρων 0-100 της ακολουθίας:

  1. Δημιουργούμε τη σειρά n=0,1,2...100
  2. Υπολογίζουμε τον αντίστοιχο όρο
    $$ \frac{(-1)^n}{2n+1} $$
  3. Υπολογίσουμε το άθροισμα της σειράς (προαιρετικά όλα τα υπο-αθροίσματα για να παρατηρήσουμε την εξέλιξη του υπολογσιμού)
  4. Υπολογίζουμε, αν μας ζητείτε, το σφάλμα της μεθόδου
  5. Προαιρετικά, κατασκευάζουμε το γράφημα που απεικονίζει τη σύγκλιση της σειράς στον αριθμό π/4

Δείτε επίσης Εκτίμηση του π με τη μέθοδο Leibnitz στη C++

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.